1)      Návštěvník posilovny je povinen se seznámit s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného (vstupy, permanentky) dle platného ceníku s ním vyjadřuje  plný souhlas.

2)      Návštěvník je povinen se v zařízení pohybovat chovat tak, aby svým jednáním nerušil ostatní návštěvníky, nezpůsobil jim újmu na zdraví, byl ohleduplný, neznečisťoval a nepoškozoval vybavení, zařízení či budovu.

3)      Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese provozovatel posilovny HH GYM, zodpovědnost.

4)      Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší (7 – 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.

5)      Použité nářadí a náčiní je každý cvičenec povinen uklidit na místo k tomu určené. Kotouče vždy patří na stojany!!!

6)      Posilovací stroje a náčiní používá cvičenec vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou vyrobeny. Vždy používá bezpečnostní uzávěry! V případě, že cvičenec používá zařízení nevhodně, může být z posilovny vykázán! V případě, že cvičenec úmyslně poškodí jakékoliv zařízení posilovny, je povinen způsobenou škodu uhradit!

7)      Návštěvníci a cvičí v souladu se zachováním pravidel zdraví a bezpečnosti své i ostatních návštěvníků.

8)      Cenné věci (šperky, hodinky, peníze atd.) je povinen návštěvník nechat u sebe (schovat na baru). V případě ztráty těchto věcí ze skříňky v šatně, nenese vedení posilovny žádnou zodpovědnost!

9)      V případě zjištění jakéhokoli poškození cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit na recepci.

10)  V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit na recepci.

11)  V celém prostoru HH GYM platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli. 

12)  V případě výpadku elektrického proudu jsou návštěvníci povinni neprodleně opustit veškeré prostory fitcentra.

13)  Návštěvníci v prostorách posilovny užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. V případě zjištění jakéhokoli poškození je každého povinností oznámit obsluze baru. Jakékoliv úpravy a přesouvání  stojanů, strojového a jiného vybavení fitcentra je zakázáno.

14)  Kotouče a tyče pokládejte POUZE NA GUMY A OCHRANNÉ KOBEREČKY!!!!

15)  Klient nedodržující provozní řád může být vykázán z fitcentra.